Zavřít Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
I. Úvodní ustanovení
1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
• Provozovatelem Karel Topič, IČ 49160826, se sídlem
Benešovo nábřeží 1748, , Zlín 760 01 Tel: +420 603 720 432
• Osobními údaji jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní
číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo
podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby,
informace
2. Provozovatel e-shopu www.povleceni.net jakožto správce Osobních údajů tímto informuje
o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je
tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.
3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími
právními předpisy
• Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
• Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
případně v souladu s dalšími právními předpisy
4. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od
Provozovatele zboží a služby.
5. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za
účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi a kamenné prodejny Povleceni.net
V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:
• v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo
služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy
s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;


II. Účely a doby zpracování Osobních údajů
1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
a. plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:
i. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy
mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož
i po dobu trvání smluvního vztahu;
ii. Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení,
ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu
marketingové akce
b. splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí
součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.);
i. daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění
zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní
údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem
následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi
Provozovatelem a Účastníkem.
ii. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění,
poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je
oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje
zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4
let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
c. Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů
Provozovatele:
i. účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4
roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je
spor veden.
ii. Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení
(plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu
s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti
elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb
Účastníkovi. Oprávněný zájem vzniká v návaznosti na vytvořenou
objednávku zákazníka na našem e-shopu.
d. marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele;
i. Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných
reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba
zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.
ii. Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých
osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí
profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované
zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování
osobních údajů je v tomto případě 3 roky.
iii. Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané
v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě
jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění
přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických
komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se
jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke
konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník
vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.
iv) Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným
zpracovatelům pouze v případě, že u nich byl udělen
souhlas pro tento účel, a to s expirační dobou maximálně
540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními
cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies
u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u
zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby.
Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových
aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče
2. Provozovatel je správcem Osobních údajů.
1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu
s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou
v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo
anonymizuje.
3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný
Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.
4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování
Osobních údajů.
5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za
následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání
obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského
úvěru, služby zákaznické podpory, poskytování pojistných produktů, vyřizování
reklamací, registrace nového zákazníka.
6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným
způsobem.
7. V případě, že zákazník zvolí rezervace na prodejně, která je prodejnou
správce (provozována správcem), informuje správce o skutečnosti, že osobní údaje
uvedené v rezervaci jsou předávány prodejně, kterou si zákazník zvolí, a to
v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.
8. V případě, kdy zákazník uplatňuje práva z vadného plnění, odstupuje od kupní smlouvy,
plánuje dopravu, registruje se v internetovém obchodě, sjednává úvěrový produkt,
pojištění nebo prodlouženou záruku, informuje, informuje správce o skutečnosti, že
uvedené osobní údaje jsou předávány franšízové prodejně, kterou si zákazník zvolí.

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním
1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
a) požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
b) na opravu poskytnutých Osobních údajů;
c) na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
d) na omezení zpracování Osobních údajů;
e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
f) Právo na přenos osobních údajů na jiného správce
g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu
uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádostí na adrese povleceni@povleceni.net
3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro
účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c) s výjimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kdy je
možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1.
4. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho
Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo
v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu povleceni@povleceni.net

b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu

povleceni@povleceni.net, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu
(např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních
údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka.
Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad
pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění
Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů
přímo.
5. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30
dní od obdržení žádosti Provozovatelem.
6. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., bodu 1 a) a f) je možné pouze
prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu
sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou
bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.
7. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo
žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být
zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové
adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi
na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od
zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV.,
odstavec 1 přijata.
8. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí
fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za
administrativní náklady s tím spojené.
V. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí
právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim
realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí
mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018
Provozovatel tohoto internetového obchodu je zároveň provozovatelem kamenných prodejen
od 1.8.2018

9. Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

10. Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Pro větší transparentnost, vám chceme přiblížit, co všechno tato skutečnost znamená pro Vás, naše návštěvníky.

Služba Google Analytics používá souborů „cookies“ (textové soubory ukládané do vašeho počítače), které umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na servery ve Spojených státech. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná  citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu.

Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Více o googlu zde